షిర్డీ సాయిబాబా

శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా భక్తులకు విజ్ఞప్తి
బాబాకు సంబందించిన అనేక విషయాలు whats app,Facebook మొదలగు మాద్యమాలలో post చేస్తున్నారు. అందులోని మంచి విషయాలను సాయిబాబా అశీర్వాదములతో సంకల్పబలముతో సేకరించి ఒక చోటచేర్చడము జరుగుతున్నది.
ఇందులోని విషయాలు అందరికి చేరాలన్న ఉద్దేశముతోస్వచ్చందముగా ఉపయోగిస్తున్నందుకు రచయితులు క్షమించగలరు

బాకీ తీర్చిన భగవంతుడు

మన సమస్యలకు పరిష్కారాలు

సదా సాయి స్మరణతో సర్వం సాధ్యమే!

షిర్డీ సాయిబాబా జీవనశైలి..!

సాయిభక్తుడైన దాసగణు మహరాజ్ ఉల్లిపాయ

సాయి వచనాలు

సాయిబాబా సన్నిహిత సేవకులలో మొదటివాడయిన మహాల్సాపతి కి సాయి తో గల అనుభవాలు.*

*బాబాకు సంతుష్టిగా భోజనము పెట్టుట యెట్లు?*

"కులం కాదు గుణం ప్రధానం*

నవవిధ భక్తి మార్గాలు

షిర్డిలో సాయిబాబా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించిందెవరూ.

సాయిబాబా చాలీసా

నీవే సాయిపరమాత్మ

సాయిబాబా దర్శనం

మౌనమే భూషణమై...శాంతియే అలంకారమై

చిన్నగా .... సరదా గా సద్గురు సాయిబాబా చేయు ఆటను ఒక్కసారి సత్సంగం లా తెలుసుకుందాము..

శ్రీ సాయినాథ ప్రార్థన

నా జొన్న రొట్టెలు ఏవీ?*

బాబా చిత్ర పటము అంటే స్వయంగా బాబా నే*

బాబా వారి ప్రత్యేకత ఏమనగా

*శ్రీ సాయిగురుభ్యోనమః*

డబ్బులు మరియు కానుకలు కన్నా బాబాగారి ప్రేమను, పారమార్ధిక ఉన్నతినే కోరిన మహా భక్తుడు నానాసాహెబ్ నిమోన్కర్.

పాముకాటునుండి శ్యామాను కాపాడుట

మనిషిలోని వాసనలు ,సంస్కారాలు

సాయి పలుకులు

సచ్చరిత్ర - బాబా గారు ఇచ్చే సందేశములు.!

అమృత వాక్కులు

శిరిడీ....యాత్ర....

షిరిడీ యాత్ర చేసే భక్తుడు వందనీయుడే.

ఎదుటివారి ఈర్ష్య ద్వేషంను ఏ విధంగా స్వీకరించాలి....

*భక్తులకు సేవలు చేసిన భగవంతుడు*..!!

*వేదములు వల్లించిన మహిషము*..

శ్రీ సాయిబాబా ఉండే స్థానం తెలుసుకోవటం, సాయిబాబా ఇచ్చిననుభవం తెలుసుకోవటం ఒక్కటేనా ?

శ్రద్ద -సబూరీ

బాబా - ఊదీ (విభూతి) మహిమ

పని మనది, ఫలితం ఇచ్చేది సాయిదేవునిది

భగవతగీత నందు ఉన్న గొప్ప శ్లోకం

షామాకు బాబాతో అనుబంధాన్ని తెల్పే కొన్ని మచ్చు తునకలు :*

*సాయి తత్త్వం అర్థం చేసుకుంటే చాలు*

షిరిడి మాఝే పండరిపుర

నేటి భక్తుల అనుభవాలు

కాకడ ఆరతి (తెలుగులో భావంతో)

మ ధ్యా హ్న ఆ ర తి (తెలుగులో భావంతో)

సంధ్య (ధూప్) ఆరతి (తెలుగులో భావంతో

శేజ ఆ ర తి (తెలుగులో భావంతో)

షిర్డీ సాయి ఆరతుల గురించి సమగ్ర సమాచారం - 1వ భాగం.....

షిర్డీ సాయి ఆరతుల గురించి సమగ్ర సమాచారం - 2వ భాగం....

© Copyright శ్రీ షిరిడి సాయిబాబ అమృతధార