శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా భక్తులకు విజ్ఞప్తి
బాబాకు సంబందించిన అనేక విషయాలు whats app,Facebook మొదలగు మాద్యమాలలో post చేస్తున్నారు. అందులోని మంచి విషయాలను సాయిబాబా అశీర్వాదములతో సంకల్పబలముతో సేకరించి ఒక చోటచేర్చడము జరుగుతున్నది.
ఇందులోని విషయాలు అందరికి చేరాలన్న ఉద్దేశముతోస్వచ్చందముగా ఉపయోగిస్తున్నందుకు రచయితులు క్షమించగలరు

షిరుడి సాయిబాబాకు సంబందించిన కథలు,అనుభవాలు,విషయాలు మొదలగునవి యీ క్రించి Whats App నంబర్లకు పంపండి. ఇందులో ప్రచురింపబడును.

9885526478, 9110333597

© Copyright శ్రీ షిరిడి సాయిబాబ అమృతధార